NYHETER

Smaalenene Revisjon AS

NYHETER FRA DEN NORSKE REVISORFORENING

 • Ikke fradrag for anleggsbidrag

  Lagmannsretten kom til at skattyter ikke hadde krav på fradrag for betalt anleggsbidrag til nettselskap, verken direkte eller gjennom avskrivninger. […]

 • Leietakertilpasninger og merverdiavgift

  Betaler leietaker for tilpasninger av bygg som er under oppføring må utleier behandle innbetalingen som et finansielt forskudd. […]

 • Fradragsbeløp og beløpsgrenser

  Finansdepartementet utarbeider og publiserer årlig en oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter. […]

 • Regnskapsstandardstyrets årsrapport for 2018

  Fjorårets aktivitet i Regnskapsstandardstyret (RSS) har i all hovedsak handlet om å utarbeide en forskjellsanalyse til Finansdepartementet. Det skal ikke arbeides med standardsetting inntil det foreligger en avklaring på hva som skjer med regnskapsloven. […]

 • Udokumenterte påstander om revisor og arbeidskrim

  I en kronikk i DN 1. februar skriver statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet om arbeidslivskriminalitet som gjerne skjer «med bistand fra advokater og revisorer». Det er en alvorlig påstand som må dokumenteres, mener Revisorforeningen. […]

 • Ikke fradrag for konsernbidrag over landegrensene

  Høyesterett kom til at Yara ikke hadde rett til fradrag for konsernbidrag til datterselskap i Litauen. […]

 • Skatteplikt på dugnadsarbeid

  Finansministeren har et svarbrev til Stortinget redegjort for reglene om skatteplikt på vederlag for dugnadsarbeid. […]

 • Høring - forslag til endringer i aksjeloven

  Det foreslås blant annet vesentlige endringer i aksjeloven § 3-8 og § 8-10, og et av forslagene er at generalforsamlingen ikke lenger skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeierne. Som følge av dette utgår også revisors bekreftelse. […]

 • Offentlig virksomhet og utleie av næringseiendom

  Offentlig virksomhet som er frivillig registrert for utleie av fast eiendom, og som både benytter eiendommen selv og leier ut, har rett på forholdsmessig fradrag. […]

 • Regnskapslovutvalgets arbeid er bortkastet

  Det er oppsiktsvekkende at Regjeringen mer eller mindre velger å se bort fra forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har utredet akkurat det de er bedt om, og som høringsinstansene i all hovedsak har sluttet seg til, mener Revisorforeningen. […]

 • På høy tid at regjeringen beregner nettoeffektene av regelverksendringer

  Næringsministeren vil forenkle for 3 milliarder, men lover samtidig å se nærmere på nettoeffekten av regelverksendringer. På høy tid mener Revisorforeningen, som betviler at nettoeffekten er positiv. […]

 • SAF-T filen fra kassasystemet

  Nå fra 1. januar må alle bokføringspliktige ha oppgraderte kassasystem i tråd med kravene i kassasystemloven og kassasystemforskriften. Blant annet må kassasystemet kunne produsere en fil i standard format. […]

 • Spareordning for ansatte i syntetiske aksjer

  De ansatte som valgte å la bonusen bli investert i selskapets syntetiske aksjeprogram fikk ikke utsatt beskatningen. […]

 • Ny mva-utredning

  Finansdepartementet har oppnevnt en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. […]

 • Regjeringen svekker kampen mot økonomisk kriminalitet

  Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet er et økende problem i Norge. I regjeringserklæringen svares det med å svekke forebygging og uavhengig kontroll. Urovekkende, mener Revisorforeningen. […]