NYHETER

Smaalenene Revisjon AS

NYHETER FRA DEN NORSKE REVISORFORENING

 • Svake systemer skaper skurker

  Tillit skaper velstand og økonomisk vekst. Stortinget er utrolig nok selv i ferd med å løse opp limet som holder den norske velferdsmodellen sammen. Det er tid for revisjon. […]

 • Aksjeloven klar for Brexit

  Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler. […]

 • Lovfesting av omgåelsesregelen

  Regjeringen har lagt frem forslag til lovfesting av den generelle omgåelsesregelen i skatteretten. […]

 • Gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten

  På oppdrag fra Finansdepartementet har Oxford Research gjort en gjennomgang av Skatteklagenemnda og klagesaksprosessene i Skatteetaten. […]

 • Endringer i reglene om likestilling og diskriminering

  I prop. 63 L (2018–2019) foreslås en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og enkelte tilknytte endringer i andre lover, bl.a. regnskapsloven. Videre foreslås det å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. […]

 • SkatteFUNN til «kriserammede foretak»

  Vi venter på viktige avklaringer fra Skattedirektoratet om vilkårene for SkatteFUNN for «kriserammede foretak». Så langt det er mulig, bør revisor vente med å attestere SkatteFUNN-skjemaer inntil avklaring foreligger. Revisorforeningen arbeider for en rask og fornuftig avklaring i saken. […]

 • Momskompensasjon frivillige organisasjoner

  Fra 1.1.2019 er det innført ny forskrift for momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. I forskriften er det blant annet gjort endringer i kravene til revisjon og revisorrapport. […]

 • Offentlige virksomheter skal kreve e-faktura

  Regjeringen pålegger stat og kommune å kreve elektronisk faktura fra 2. april 2019. […]

 • SkatteFUNN og kriserammet foretak

  Basert på sist ukes medieoppmerksomhet har Skattedirektoratet publisert en kunngjøring om at de vil justere teksten som omhandler vilkårene for SkatteFUNN-ordningen og "kriserammet" selskap. […]

 • Gjennomføring av regnskapsdirektivet i norsk rett

  Finanstilsynet har på oppdrag av Finansdepartementet gjennomgått regnskapslovutvalgets forslag til endringer i regnskapsloven som gjennomfører direktiv 2013/34/EU og direktiv 2014/95/EU. […]

 • Brexit, skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

  Skatteetaten har utgitt en pressemelding om skatte- og avgiftsmessige virkninger av Brexit. […]

 • Fusjon av selskaper med deltakerfastsetting (SDF)

  Det er ikke nødvendig å beregne bytteforhold og utstede vederlagsandeler når to SDF med lik eiersammensetning fusjoneres […]

 • Klimarisiko og norsk økonomi

  Revisorforeningen mener at bærekraftige virksomheter, finansielle markeder og økonomier er helt avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Derfor er det en viktig og naturlig del av revisors samfunnsoppdrag å bidra med vår kompetanse for å nå disse målene. […]

 • Skattefunn for selskaper som går med tap

  I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra Skattefunn. […]

 • Høring – skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

  Skatteetaten skal innføre digital skattemelding for næringsdrivende. Alle eksisterende skjemaer fjernes og erstattes av en «temabasert» fil. Det legges opp til pliktig innføring for inntektsåret 2020 med innlevering i 2021. […]